Lelang Sia'a gurifo onombawi moroi ba kel. Banua Niha Keriso (kel.A/I.Kemon Zai)

No Nama Besar Persembahan Jenis Barang Keterangan Status Pembayaran
1 Sby Dodi Zai 100,000 Lunas
2 I.Lemo Zai 10,000 Lunas
3 I.Zoni Zai 10,000 Lunas
4 Destin Zai 100,000 Lunas
5 Liana Zai 20,000 Lunas
6 I.Galiana Zai 30,000 Lunas
7 I. Sania Zai 50,000 Lunas
8 A.Nesha Zai 100,000 Lunas
9 I.Nesha Zai 50,000 Lunas
10 I.Orland Zai 1,500,000 Lunas
11 A.Orland Zai 200,000 Lunas
12 I.Alan Zai 70,000 Belum Lunas
13 FINAL ZA'USO 100,000 Lunas
14 I. INDRA ZAI 100,000 Lunas
15 A. Maureen Zai 50,000 Lunas
16 A.REMON ZAI 100,000 Belum Lunas
17 I.Kurnia Zai 50,000 Lunas
18 I.Ines Zai 20,000 Lunas
19 I.Suka Zai 50,000 Lunas
20 I.Lisbet Zai 100,000 Belum Lunas
21 I. ESHAR ZAI 50,000 Lunas
22 A.Pian Zai 300,000 Lunas
23 Deta Zai 100,000 Lunas
24 Ardin Zai 50,000 Lunas
25 A.Alwin Zai 50,000 Belum Lunas
26 A. Leoni Luaha 100,000 Lunas
27 I.Marcel Zai 5,000 Lunas
28 PIAN ZAI 100,000 Lunas
29 A. Bryan Zai 100,000 Lunas
30 Wita Zai 50,000 Belum Lunas
31 I. Nayla Zai 50,000 Lunas
32 I.Deni Zai 50,000 Lunas
33 I. Reynal Zai 10,000 Belum Lunas
34 I.Wiker Zai 50,000 Lunas
35 I.Elen Zai 50,000 Lunas
36 A.Lisbet Zai 20,000 Lunas
37 I. Fingki Zai 50,000 Lunas
38 Intan Zai 20,000 Lunas
39 GITA ZA'USO 50,000 Lunas
40 I.Kefin Zai 20,000 Lunas
41 I.Dedi Gea 5,000 Lunas
42 I. Jona Zai 5,000 Lunas
43 I.Wilmar Zai 50,000 Belum Lunas
44 I.Berta Zai 50,000 Lunas
45 I. Ifan Harefa 20,000 Lunas
46 I.HARDIN GEA 20,000 Belum Lunas
47 I. Muru Zai 25,000 Lunas
48 I.Fitri Zai 50,000 Lunas
49 I.Boby Zai 20,000 Belum Lunas
50 I.BERTIN 20,000 Belum Lunas
51 I.Mauren Zai 100,000 Lunas
52 A. ESHAR ZAI 50,000 Lunas
53 Icah Yani Cristin Zebua ( Ibu. Vikar) 50,000 Lunas
54 I.REMON ZAI 50,000 Lunas
55 I.Iri Zai 20,000 Belum Lunas
56 A.BERTIN Zai 20,000 Belum Lunas
57 I.Iwan Lahagu 50,000 Belum Lunas
58 IRENE ZAI 20,000 Belum Lunas
59 Akur Za'uso 50,000 Lunas
60 I. Ana Zai 20,000 Lunas
61 Deti Zai 50,000 Lunas
62 A.Dito Gea 50,000 Lunas
63 A.Hendri Zai 50,000 Belum Lunas
64 Ina Kei Zega 100,000 Lunas
65 Ibu. Pdt. 50,000 Belum Lunas
66 I.Fian Zai 100,000 Lunas
67 Jenny Za'uso 100,000 Lunas
68 A.Elen Zai 100,000 Lunas
69 Sari Za'uso 50,000 Lunas
70 Milda Zai 50,000 Lunas
71 Febri Gulo 50,000 Belum Lunas
72 A. Marcel Zai 50,000 Lunas
73 A. Wise Zai 200,000 Lunas
74 A.Grisel Zai 100,000 Lunas
75 A. GARUSU HAREFA 50,000 Lunas
76 Faris Zai 100,000 Lunas
77 Fendy Gulo 100,000 Lunas
78 A.Wilmar Zai 20,000 Belum Lunas
79 Nestin Zai 20,000 Lunas
80 Keni Gulo 50,000 Lunas
81 A.Ines Zai 150,000 Belum Lunas
82 A.Willer Zai 100,000 Lunas
83 A.Fingki Zai 100,000 Lunas
84 A.Berta Zai 100,000 Lunas
85 Linves Zai 10,000 Lunas
86 A. Reynal Zai 5,000 Belum Lunas
87 A.Wiker Zai 100,000 Lunas
88 A.Delon Zai 20,000 Lunas
89 A.Herlita Zai 50,000 Lunas
90 A.Fien Gea 50,000 Lunas
91 RI'A ZAI 20,000 Lunas
92 I. Dela Zai 50,000 Lunas
93 A. Foni Gea 20,000 Lunas
94 A.Kefin Zai 5,000 Lunas
95 A.Kemon Zai 50,000 Lunas
96 I. Lisi Zai 50,000 Lunas
97 I.Gabute Zai 20,000 Lunas
98 I.Yafa Zai 50,000 Lunas
99 Sadila Zai 50,000 Lunas
100 I.Faldis Zai 50,000 Lunas
101 I. Delon Zai 50,000 Lunas
TOTAL7,320,000